Oferta »

Świadectwa energetyczne

Drukuj

Od 1 stycznia 2009r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Gdzie szukać osób uprawnionych do sporządzania świadectw? Oto kilka rad.

 


Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 
Przepisów tych nie stosuje się do budynków:

► podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

► używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

► przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

► niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

► przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2 * rok);

► mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

► wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.


Kiedy zainteresować się świadectwem?


Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.


Zgodnie z art. 5 ust. 4 i 5 ustawy „w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku”, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu (sprzedaży) lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej. Brak świadectwa nie uniemożliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

 


Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?


Każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli w myśl postanowień ustawy - Prawo budowlane (Art. 5 ust. 8):

► posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

► ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

► nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

 

Ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej będą mogły sporządzić osoby, które ukończą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzaminy przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzędne ze zdaniem egzaminu uznaje się ukończenie, nie mniej niż rocznych studiów podyplomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

 


Gdzie szukać specjalisty?

 

Nasza firma dysponuje fachową kadrą oraz niezbędną infrastrukturą. Przy współpracy z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości współorganizujemy szkolenia dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej.

 

Ważne: osoba sporządzająca świadectwa charakterystyki energetycznej budynków nie musi być członkiem izby samorządu zawodowego. Ustawa nie określa obowiązku członkostwa w izbie. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

Partnerzy