Oferta »

Zarzą…dzanie i administracja nieruchomościami

Drukuj

W zakresie zarządzania i administrowania nieruchomości dysponujemy potencjałem wiedzy fachowej w zakresie rachunkowości, finansów, ubezpieczeń nieruchomości, zasad zawierania umów, prawa budowlanego i lokalowego, a także zagadnień podatkowych. Zakres obowiązków Zarządu Nieruchomości stanowią:


Procedury związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

► Organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej, wystąpienie o nadanie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego;

► Protokolarne przejęcie nieruchomości;

► Weryfikacja stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali;

► Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

► Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

► Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości;

► Bieżąca wizja lokalna nieruchomości;

► Udzielanie informacji właścicielom oraz użytkownikom lokali poprzez telefon, e-mail oraz w uzgodnionych terminach podczas dyżurów na terenie nieruchomości (do ustalenia podczas negocjacji);

► Dyżury telefoniczne działu księgowości. Internetowy podgląd salda konta w systemie e-mieszkaniec po zalogowaniu się na stronie internetowej. (w trakcie przygotowania)

 

Procedury związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości wspólnej:

► Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

► Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

► Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości  dostaw energii elektrycznej , wody, gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci;

► Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

► Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

► Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem  nieruchomości;

► Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

► Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

► Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości.

 

Procedury związane z gospodarką ekonomiczno-finansową Wspólnoty Mieszkaniowej:

► Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

► Przygotowywanie projektów planów gospodarczych;

► Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

► Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

► Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

► Przygotowywanie comiesięcznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

► Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

► Analizowanie i nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali w nieruchomości.

► Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów  utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów oraz funduszu remontowego;

► Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

► Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właścicieli nieruchomości z zastrzeżeniem konieczności uzyskania podpisów członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Procedury związane z doradztwem oraz planowaniem działań:

► Ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości;

► Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

► Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

► Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

► Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

► Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej;

► Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na części wspólne nieruchomości oraz innych zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości.


Partnerzy